کشتارگاه های دام
1394/11/11

کشتارگاههاي صنعتي دام:

الف) مقدمه:

يکي از مهمترين روشهاي تأمين پروتئين حيواني مورد نياز کشور، بخش دامپروري و تکميل فرآوردههاي دامي ميباشد. در اين ارتباط تهيه گوشت قرمز بهداشتي در کشتارگاههاي صنعتي دام يکي از مهمترين پروسه توليد گوشت قرمز محسوب ميگردد.
امروزه پيشگيري و بهداشت در جوامع جهاني جايگاه و منزلت خويش را به درستي پيدا نموده و عامل بهداشت به عنوان يکي از معيارهاي مهم سنجش ميزان پيشرفت کشورهاي جهان مطرح است. احداث و توسعه کشتارگاههاي صنعتي دام در کشور يکي از ضروريترين اقدامات در جهت تأمين بهداشت و سلامت جامعه و نيز تأمين مواد پروتئيني سالم و بهداشت ميباشد.
بررسي اقتصادي در مورد کشتارگاه صنعتي اهميت بيشتري نسبت به ساير صنايع دارد، جوان بودن صنعت و کم بودن اطلاعات فني موجب ناشناخته بودن آن گرديده و همواره تصور ميشده که واحد کشتارگاهي اقتصادي نخواهد بود، که دليل آن عدم وجود سيستم بهرهبرداري متناسب با ويژگيهاي صنعت و توجه نکردن به صنايع جنبي کشتارگاه از عوامل اين موضع ميباشد. کشتارگاه صنعتي به عنوان يک مجموعه کاملاً اقتصادي مستقل اقدام به خريد دام نموده و پس از ذبح و اعمال فرآيندهايي بر روي گوشت و آلايشات، اقدام به فروش محصولات خود مينمايد.

اهداف احداث کشتارگاههاي صنعتي دام:

1- تأمين گوشت و رسانيدن آن و ساير متفرغات خوراکي به صورت بهداشتي و مطابق با موازين شرع مقدس اسلام به دست مردم.
2- ايجاد يک مجموعه صنعتي که با بهرهدهي کامل که بتواند ادامه کار خود را تضمين کند.
3- ايجاد يک مجتمع صنعتي که عملاً حلقه مفقودهاي در راه رشد دامداري کشور بخصوص مناطق دامخيز باشد. ايجاد کشتارگاهها در اين مناطق به عنوان عامل مؤثر در حذف واسطهها و جلوگيري ار ضرر و زيان ناشي از خسارت وارده به دامدار در اثر حمل دام زنده به مراکز جمعيتي دور و کمک شاياني به اقتصاد دامپروري هر منطقه مينمايد.
4- اشتغال زايي از طريق ايجاد صنايع پايين دولتي.
5- رعايت ضوابط بهداشتي منعکس در مراجع ذيربط و استاندارهاي موجود.
6- ايجاد ثبات در بازار مربوطه و گسترش صنايع مرتبط نظير دامداري، دامپروري و توليد علوفه.
7- بالا بردن ظرفيت توليد.
8- تبديل ضايعات خون، چربي و ديگر ضايعات به فرآوردههاي قابل مصرف و کاهش آلودگي محيط زيست.
9- نگهداري گوشت به شيوه مناسب، با بهره گيري از تجهيزات بسته بندي و امکانات سردخانهاي.
10- تکميل زنجيره توليد گوشت و رسيدن به خودکفايي.
11- کشتار متمرکز و به دست آوردن آمار دقيق جهت برنامه ريزيهاي آتي

فرآيندهاي کاري موجود در کشتارگاه:

- ذبح دام و پوست کني و آمادهسازي لاشه.
- سرد کردن و نگهداري گوشت در انبارهاي سرد.
- بسته بندي و جور کردن گوشت لاشه.
- نمک سود نمودن پوست و نگهداري در انبار سرد.
- تميز کردن آلايشهاي خوراکي.
- موگيري و تميز کردن کله و پاچه گوسفند.
- گوشت گيري و جدا نمودن مغز و زبان  کله گاو.
- تخليه محتويات روده و اعمال مرحله اول فرآيند روده از قبيل  سورت کردن.
- تهيه کمپوست از محتويات شکمبه و روده.
- توليد پودر گوشت و استخوان از لاشهها و اجزاي غيرقابل استفاده.
- تهيه پودر خون.
- آب کردن چربي و پيه و تهيه پودر چربي.

   • کلمات کلیدی
CONTACT US
با ما همراه باشید
تلفن:  44492837- 9821+